Posted on

Ett ovisst faktum

Världen vi känner till har sedan urminnes tider varit under konstant utveckling samt förändring. Den har bestått av olika former av arter där människan skiljt sig från mängden genom sin antecipatoriska planering. Denna unika egenskap har medfört att hen i tanken kan föreställa sig framtiden. Det går med andra ord att agera idag utifrån hur morgondagen skulle kunna se ut. Det här har både gjort oss till planetens härskare och sabotörer.

Beroendeförhållande

Hand i hand med den mänskliga framförhållningen går det ständigt närvarande samhället. Detta ligger också till grund för den vitala föreningen mellan individ och kollektiv. Hänsyn behöver tas till bägge ytterligheterna för att båda ska kunna fungera som en helhet. Människan och samhället utgör delarna där relationer, vilket bland annat CRM anspelar på, i längden blir en avgörande faktor. Detta gäller i såväl privat- som yrkesliv.

Det kan med fog påstås att teknologi och samhälle är någonting av och för människor. Människan med sina komplexa hjärnor fungerar som en slags katalysator till det evigt rullande samhället. Det handlar till mångt och mycket om den biologiska drift i att till varje pris överleva som också är en del av människans natur. Det som evolutionärt sett handlar om liv och död har i en modernare tappning ersatts av arbete, social status, familj, vardagsrutiner etc.

Teknologi handlar i grund och botten om en vidarebefordran av de ovan nämnda egenskaperna där tanken på ett spektakulärt sätt kan övergå i handling. Det är både delarna och helheten på en och samma gång. Det är dessutom unikt i den mening då den kan uppvisa konsten med att omsätta teori i praktik och vice versa.

Något för alla?

Ingen människa är den andra lik. Det här har skapat såväl samarbete som segregation. Den stora frågan är huruvida teknologi förhåller sig som någonting för den stora massan? Vi kommer alla från olika bakgrunder och förutsättningar i en värld av både orättvisa och ovisshet. Det här har genom historiens gång visat sig på både de mest fantastiska samt brutala vis. Teknologi har existerat sedan vi för första gången såg dagens ljus. Den har varit starkt präglad av rådande omständigheter där både sociala, ekonomiska, politiska, religiösa och kulturella faktorer spelar in. Det var egentligen först under det vi känner till som upplysningstiden teknologi som vetenskap fick sina stora lyft. Samhället och människorna i detsamma gick andra vägar till mötes då nya ideal etablerades, som sunt förnuft, framtidstro samt att livet skulle levas när det utspelade sig, snarare än en förberedelse för vad som komma skulle.

I takt med det senaste decenniets revolutionerande digitalisering har samhället skakats om i sina grundvalar. Det är helt baserat på att gemene man inte klarar sig utan varken dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det har förändrat beteende, känslor, tankar, normer och värderingar. Många lever sina liv utifrån de ständigt närvarande sociala medierna. Det kan samtidigt inte stickas under stol med de fantastiska möjligheterna det också ger.

Vi lever trots allt kvar i den fysiska världen där en balans mellan det digitala och analoga bör hittas.